Javna ustanova Srednja mješovita škola "Mladost" Zenica
Bilimišće 69, Zenica


Direktor Škole
mr.Nihad Kamenjaković, prof.biologije
 
Pomoćnici direktora 
Munib Velkić, dipl.ecc.
Neldin Trako, dipl.el.inž.
 
Sekretar Škole
Emina Kaknjo, dipl.pravnik
 

Upisom u Registar općinskog suda Zeničko-dobojskog kantona/županije, rješenje br.043-0-Reg-11-000967 od 22.09.2011. god. a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,broj:27/05,68/05 i broj:43/09), dana 22.09.2011.godine, Javna ustanova u državnoj svojini Stručna zanatska škola, ulica Bilmišće br. 69, mjenja naziv u Javna ustanova Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica.

Sa promjenom naziva, Škola proširuje i usklađuje svoju djelatnost.

Osnovna djelatnost Škole je tehničko i stručno srednješkolsko obrazovanje.

prvaU pravnom prometu sa trećim licima Škola zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje poslovne sposobnosti djelatnosti koje obavlja, kao što su:
-obrazovanje vanrednih učenika
-pružanje usluga u auto-školi ’’Mladost’’ - obuka trećih lica za "B" i "C1"kategorije
-pružanje usluga u frizerskom salonu-radionici u zanimanju frizer-vlasuljar

Škola na Bilimišću realizuje svoj odgojno-obrazovni rad u zatvorenom prostoru od 11 učionica  i 3 kabineta, 8 radionica i polovinu sale za tjelesni odgoj.

Na Bilimišću nastavu realizuju još Tehnička škola i Srednja specijalna škola